Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 (2118)
Hieronder staan de inschrijfvoorwaarden voor de thuis te volgen opleidingen. Voor klassikale opleidingen en opleidingen die in samenwerking met derden worden aangeboden gelden afwijkende inschrijfvoorwaarden.

Artikel 1 - Definities

Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door de Beauty Secrets Academy bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en Beauty Secrets Academy. Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een opleiding. Aanvangsdatum: De datum waarop de studie gestart is. Studieduur: Is de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie. Serviceduur: Periode waarin klant recht heeft op service- en dienstverlening en toegang tot de online leeromgeving en persoonlijk les. Verlengde serviceduur: Periode waarmee de serviceduur verlengd is. Datum einde opleiding: Datum waarop de serviceduur is afgelopen. Klant: Particulier of bedrijf die bij Beauty Secrets Academy een of meerdere opleidingen afneemt. Beauty Secrets Academy afhankelijk van het op de kosten van de Opleiding toepasselijke BTW-regime zoals bedoeld in Artikel 5, lid 4. Student: natuurlijk persoon die opleiding volgt. Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante Artikelen ten behoeve van (het volgen van) een opleiding. Opleiding: een door Beauty Secrets Academy verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.

Artikel 2 - Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. wanneer de Opleiding start;
  2. de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
  3. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  4. de wijze van betaling
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en Beauty Secrets Academy nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Beauty Secrets Academy. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die Beauty Secrets Academy met de Klant sluit.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
  1. de identiteit en het adres van Beauty Secrets Academy, inclusief het bezoekadres;
  2. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig Artikel 7.

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de opleiding gaat de Klant met Beauty Secrets Academy een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.
 3. Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan de Beauty Secrets Academy voor de duur van de gehele opleiding en verwacht de Beauty Secrets Academy van de Klant dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan de Beauty Secrets Academy voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen. Beauty Secrets Academy zal aangeven wat van de Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Klant de opleiding met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 4 - Aanvullende gegevens

 1. Bij inschrijving voor een volledige, opleiding verplicht de Klant zich tot het leveren van een aantal wettelijk vereiste, aanvullende gegevens. Binnen 30 dagen levert Klant de volgende gegevens:
  1. Kopie van diploma s
  2. Persoonsgebonden nummer (PGN) dit kan zijn een BSN nummer of onderwijsnummer en
  3. Een getekende onderwijsovereenkomst.
   Na ontvangst van de gegevens genoemd onder punt a) en b) zal de onderwijsovereenkomst naar de Klant gestuurd worden. Deze moet binnen 30 dagen na de aanmelddatum ondertekend in het bezit zijn van de Beauty Secrets Academy.
 2. Als de onder punt 1 bedoelde gegevens niet tijdig en/of compleet zijn aangeleverd of niet aan de voor de betreffende opleiding geldende eisen voldoet, kan de student op enig moment niet (verder) studeren en niet deelnemen aan examens.

Artikel 5 - Prijs

 1. De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie.
 2. Voor bedrijven en instellingen kan vanuit Beauty Secrets Academy  een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerk traject. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de opleidingsinformatie op de website en/of studiegids.
 3. Alle door Beauty Secrets Academy genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Artikel 6 - Betaling

 1. Beauty Secrets Academy is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
 2. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Beauty Secrets Academy stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Beauty Secrets Academy bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.
 4. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de Beauty Secrets Academy  voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
 2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door de Beauty Secrets Academy heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen Artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. Beauty Secrets Academy betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.

Artikel 8 - Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is de Beauty Secrets Academy gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen zijn onder andere:
  1. De toegang tot de leeromgeving wordt ontzegd, opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.
  2. De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de cursus niet afgerond kan worden met een diploma.
 3. Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft de Beauty Secrets Academy geen verplichtingen meer richting de Klant.
  2. Als beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 12 van toepassing.
  3. De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 4. Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en de Beauty Secrets Academy is beëindigd.

Artikel 9 - Serviceduur

 1. De serviceduur bedraagt standaard twee keer de studieduur met een minimum van 12 maanden en een maximum van 16 maanden. Een opleiding van 4 maanden heeft dus een serviceduur van 12 maanden.
 2. Wanneer de inschrijving voor (een bepaalde versie van) een opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode waarin de Klant recht heeft op begeleiding en examenmogelijkheden. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De Beauty Secrets Academy houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.
 3. Na het verstrijken van de serviceduur heeft de Beauty Secrets Academy tenzij schriftelijk anders overeengekomen geen verplichtingen meer richting de Klant.

Artikel 10 - Activering van modules

 1. De cursussen bestaan uit modules. Leerstof, docentbegeleiding, examinering-
 2. Bij start van de serviceduur zijn twee modules geactiveerd.
 3. Er kunnen maximaal 5 modules gelijktijdig geactiveerd zijn.
 4. De mogelijkheid om een module te activeren is afhankelijk van eventuele eisen van de Opleiding, zoals eisen ten aanzien van volgordelijkheid van modules en minimum eerder behaalde modules.
 5. Alle modules moeten geactiveerd en afgerond zijn binnen de voor de opleiding geldende serviceduur.

Artikel 11 - Examens

Indien aan de opleiding van de Klant examens en/of toetsen verbonden zijn, gelden daarvoor de volgende voorwaarden:
Voor opleidingen van dit type geldt m.b.t. de examens het volgende:

 1. De hoogte van het examengeld staat op de website Beauty Secrets Academy vermeld.
 2. Klanten hebben het recht om aan examens deel te nemen indien:
  1. Klant zich tijdig heeft aangemeld voor deelname aan het examen
  2. Tijdig voldaan is aan de betalingsverplichting(en)
  3. Voldaan is aan eventuele toelatingseisen, welke vermeld staan in de Opleidingsinformatie en/of op Beauty Secrets Academy site van de desbetreffende opleiding
 3. Indien een examen niet gehaald wordt, kan de Klant zich opgeven voor een herkansing. Hiervoor wordt additioneel examengeld in rekening gebracht.
 4. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor examens. I

Het niet deelnemen aan een of meerdere examens resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld.

Opleidingen waarbij de examens los worden geboekt
Voor de examens van deze opleidingen geldt het volgende:

 1. Om aan het examen te mogen deelnemen, dienen Klanten zich tijdig aan te melden en het verschuldigde examengeld te voldoen. De hoogte van het examengeld staat vermeld op BeautySecretsAcademy.com

Artikel 12 - Voortijdig beëindigen van de Opleiding

 1. Voor alle opleidingen van de Beauty Secrets Academy geldt dat de Klant zich verbindt voor de gehele studieduur van de opleiding.
 2. Voortijdige beëindiging is niet mogelijk-
 3. Alleen bij een leer, werk traject heb u een opzeg termijn van 2 weken, er worden geen verdere kosten in rekening genomen en er kan ook geen geld terug geeist worden. In het leer werk traject heeft u namelijk gratis les, de verdiensten tijdens het leer werk traject zijn voor Beauty Secrets Academy om zo het leer werk traject te financieren, 

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door de Beauty Secrets Academy geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij de  Beauty Secrets Academy.
 2. Gebruik van studiemateriaal Beauty Secrets Academy anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.
 3. Fotos en video s mogen door Beauty Secrets Academy gebruikt worden voor marketing doelen.

Artikel 14 - Studeren vanuit het buitenland

Klanten in het buitenland betalen een toeslag per maand om de meerkosten voor onder andere verzending te dekken. Contactdagen, bijeenkomsten en examens worden in overleg georganiseerd. Klanten die deze willen bijwonen dienen hier rekening mee te houden. 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Beauty Secrets Academy is beperkt tot maximaal 100 euro.
 2. Beauty Secrets Academy  behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.
 3. Beauty Secrets Academy is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via Beauty Secrets Academy bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
 4. Al het Beauty Secrets Academy Opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Beauty Secrets Academy samengesteld.Beauty Secrets Academy is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding.
 5. Beauty Secrets Academy is niet aansprakelijk voor praktijk fouten van de studenten, modellen zijn altijd ingelicht dat een student de behandeling uitvoert en betalen daarom ook een gereduceerd tarief. 
 6. De student is verantwoordelijk om het model over de behandeling goed in te lichten over de risico van de behandeling. Beauty Secrets Academy is niet aansprakelijk en geeft geen geld of gratis behandelingen weg.

Artikel 16 - Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van Beauty Secrets Academy. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van Klanten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
 2. Beauty Secrets Academy kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:
  1. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van Klanten, zoals coaches of docenten.
  2. Indien wettelijke eisen het vergen aan overheidsinstanties, zoals het Basisregister Onderwijs (BRON).
 3. Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. Beauty Secrets Academy  houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Onze verwerking is aangemeld bij het CBP in Den Haag. Klanten die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.
 4. Beauty Secrets Academy en namens haar derden, gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op de computer van de Klant opgeslagen blijven.

Artikel 17 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Beauty Secrets Academy worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van de Beauty Secrets Academy.